Saturday, October 1, 2016

PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) - Bisaya Version


Wa ko'y bolpen!
Wa ko'y bolpen!
Hulam Klasmeyt
Ugh
Wa siya'y bolpen

Wa siya'y bolpen
Duha nami
Ugh
Wa mi'y bolpen

Wa ko'y bolpen
Wa siya'y bolpen
Ugh
Wa'y future kay wa'y bolpen
Wa'y future kay wa'y bolpen

Wa ko'y papel
Wa ko'y papel
Ngayo Klasmeyt
Ugh
Wa siya'y papel


Wa siya'y papel
Duha nami
Ugh
Wa mi'y papel

Wa ko'y papel
Wa siya'y papel
Ugh
Wa'y future kay wa'y papel
Wa'y future kay wa'y papel

Sunday, September 11, 2016

Hospitals in Mindanao - North Cotabato

BABOL GENERAL HOSPITAL
Magsaysay St., Matalam, North Cotabato
Telephone Number: (064) 392-1204

CEM MEDICAL SPECIALIST HOSPITAL
Magsaysay St., M'lang, Cotabato City, North Cotabato
Telephone Number: (064) 572-4106 / (064) 268-4106

COTABATO MEDICAL SPECIALIST HOSPITAL
Quezon Ave., Cotabato City, North Cotabato
Telephone Number: (064) 421-4145 / (064) 421-4498

DR. ROLAND DELA CRUZ MEMORIAL HOSPITAL
Poblacion 8, Midsayap, North Cotabato
Telephone Number: (064) 229-9261

DIZON HOSPITAL
J.P. Laurel St., Kidapawan City, North Cotabato
Telephone Number: (064) 288-1636 / (064) 278-4769

KIDAPAWAN DOCTORS HOSPITAL, INC.
Quezon Blvd., Kidapawan City, North Cotabato
Telephone Number: (064) 278-4478 / (064) 228-1582 /  (064) 228-1266

KIDAPAWAN MEDICAL SPECIALIST CENTER, INC.
Old PC Barracks, Sudapin, Kidapawan City, North Cotabato
Telephone Number: (064) 288-1762 / (064) 278-4553 / (064) 228-4553

MADONNA GENERAL HOSPITAL, INC.
Quezon Blvd, Kidapawan City, North Cotabato
Telephone Number: (064) 228-1794 / (064) 228-1794

MAKILALA MEDICAL SPECIALISTS HOSPITAL, INC.
Poblacion, Makilala, North Cotabato
Telephone Number: (064) 268-2018

MIDSAYAP DIAGNOSTIC CENTER & HOSPITAL, INC.
Quezon Avenue, Poblacion 8, Midsayap, North Cotabato
Telephone Number: (064) 229-7368 / (064) 229-6020

SORILLA MEDICAL & MATERNITY CLINIC & HOSPITAL
National Highway, Sibsib, Tulunan, North Cotabato

UNITED DOCTORS' HOSPITAL OF KIDAPAWAN, INC.
Quezon Blvd., Kidapawan City, North Cotabato
Telephone Number: (064) 278-3173

King James Version - Genesis Chapter 4

1 Ang tawo miila kang Eva nga iyang asawa; ug kini nanamkon ug nag-anak kang Cain, ug miingon: Nakabaton ako ug usa ka lalake tungod sa panabang ni Jehova
2 Ug unya usab nag-anak siya kang Abel nga iyang igsoon. Ug si Abel magbalantay sa mga carnero; apan si Cain mag-uuma sa yuta.
3 Ug sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abut sa yuta usa ka halad kang Jehova.
4 Ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga carnero ug sa mga matambok niini ug gitamod ni Jehova si Abel, ug ang iyang halad.
5 Apan kang Cain ug sa iyang hatad wala siyay pagtamod. Ug nangisog si Cain sa hilabihan gayud, ug nangil-ad ang iyang panagway.
6 Ug si Jehova miingon kang Cain: Nganong nasuko ikaw, ug nganong nagngil-ad ang imong panagway?
7 Kong maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadayegon? Ug kong dili ka magbuhat ug maayo, ang sala nagahay-ad sa ganghaan; ug kanimo mamao ang iyang tinguha; apan ikaw magabuot niini.
8 Ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsoon. Ug nahitabo, nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsoon, ug iyang gipatay siya.
9 Ug miingon si Jehova kang Cain, Hain si Abel nga imong igsoon? Ug mitubag siya, Ambut: magbalantay ba ako sa akong igsoon?
10 Ug miingon siya, Unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsoon nagatu-aw kanako gikan sa yuta.
11 Ug karon tinunglo ikaw sa yuta, nga nagbuka sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsoon gikan sa imong kamot;
12 Sa diha nga magauma ikaw sa yuta, dili na kini magahatag kanimo sa iyang kusog; magalaaglaag ug magadumuloong ikaw sa yuta.
13 Ug miingon si Cain kang Jehova, Ang akong silot labi nang daku kay sa akong mamaantus.
14 Ania karon ginaabug mo ako niining adlawa gikan sa nawong sa yuta, ug ako magatago gikan sa imong atubangan; magalaaglaag ug magadumuloong ako sa yuta ug mahitabo nga bisan kinsa ang makakita kanako, mopatay kanako.
15 Ug si Jehova miingon kaniya: Sa tungod niana bisan kinsa nga magapatay kang Cain, ang panimalus ipahamtang kaniya sa pito ka pilo. Ug gibutangan ni Jehova ug patik si Cain aron siya dili pagapatyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya.
16 Ug mipahawa si Cain sa atubangan ni Jehova, ug mipuyo sa yuta sa Nod sa silangan sa Eden.
17 Ug giila ni Cain ang iyang asawa, ug kini siya nanamkon ug nag-anak kang Enoch; ug nagtukod siya ug usa ka lungsod ug gihinganlan niya ang ngalan sa lungsod nga sunod sa ngalan sa iyang anak nga Enoch.
18 Ug kang Enoch natawo si Irad, ug si Irad nanganak kang Mehujael, ug si Mehujael nanganak kang Methusael, ug si Methusael nanganak kang Lamech.
19 Ug mikuha si Lamech alang kaniya duruha ka asawa; ang ngalan sa usa mao si Ada, ug ang ngalan sa usa si Zilla.
20 Ug si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa mga nagapuyo sa mga balongbalong, ug may mga hayup.
21 Ug ang ngalan sa iyang igsoon mao si Jubal, siya mao ang amahan sa tanan nga mga nagatogtog sa alpa ug sa flauta.
22 Ug si Zilla usab nanganak kang Tubal-Cain nga magsasalsal sa tanang galamiton nga tumbaga ug puthaw; ug ang igsoon nga babaye ni Tubal-Cain mao si Naama.
23 Ug si Lamech miingon sa iyang mga asawa: Ada ug Zilla, patalinghugi ninyo ang akong tingog; kamo nga mga asawa ni Lamech, patalinghugi ninyo ang akong pakigpulong; kay gipatay ko ang usa ka tawo tungod sa pagsamad kanako ug usa ka batan-on tungod sa pagbun-og kanako:
24 Kong sa pito ka pilo pagapanimalusan si Cain, si Lamech sa pagkamatuod pagapanimalusan ug kapitoan ug pito ka pilo.
25 Ug giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, ug kini nanganak ug usa ka anak nga lalake, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Seth; kay ang Dios, miingon siya , naga tudlo kanako ug usa ka kaliwat nga ilis ni Abel, nga gipatay ni Cain.
26 Ug kang Seth usab natawo ang usa ka anak nga lalake; ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tawo nanagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova.

Go to Genesis Chapter 3

Random Bisaya Words - September 11

Here are some random Bisaya words to learn today:

English: Harlot / Slut / Whore
Bisaya: Bigaon

English: As usual
Bisaya: Mao gihapon

English: Something amazing / Something cool
Bisaya: Kuyawa oi

English: Angry
Bisaya: Lagot

English: Anger
Bisaya: Kalagot

English: Leave it be / Don't bother
Bisaya: Pasagdi

English: Say
Bisaya: Sulti


Pak Ganern - Amerikanong Bisaya version

Look at how our foreign friends who are fluent in Bisaya play the popular Pak Ganern challenge.

Sunday, September 4, 2016

Hospitals in Mindanao - South Cotabato

ANECITO T. PESANTE SR. MEMORIAL HOSPITAL CO.
Cor. Tiza-Pioneer Street, Poblacion 1, Midsayap, South Cotabato
Telephone Number: (064) 229-9177

ALLAH VALLEY MEDICAL SPECIALIST CENTER, INC.
Purok Villegas, Koronadal City, South Cotabato
Telephone Number: (083) 228-3550 / (083) 228-5037

BONTUYAN MEDICAL CLINIC
B. Bayan Sr. St., Polomolok, South Cotabato
Telephone Number: (083) 500-9343 / (083) 225-2000

DR. LUIS P. MALALUAN HOSPITAL
085 E. Perez St., Poblacion, Kidapawan City, South Cotabato
Telephone Number: (064) 278-3521

GENERAL SANTOS DOCTORS HOSPITAL INC
National Highway, General Santos City, South Cotabato
Telephone Number: (083) 552-3141 / (083) 552-4724 / (083) 533-3963 / (083) 552-5974

HERAMIL'S MATERNITY AND CHILDREN'S CLINIC
Citizen's Village, Polomolok, South Cotabato
Telephone Number: (083) 225-2633

LABELLA HOSPITAL
1st Road Calumpang, General Santos City, South Cotabato
Telephone Number: (083) 553-3509

LANDERO CLINIC & HOSPITAL
Rizal cor Jacinto St., Surallah, South Cotabato
Telephone Number: (083) 238-3187 / (083) 507-0279

LARIOSA CLINIC & HOSPITAL
Diego Silang St., Surallah, South Cotabato
Telephone Number: (083) 238-3027 / (083) 238-3059 / (083) 238-3027

MINDANAO MEDICAL CENTER, INC.
Cannery Road, City Heights, General Santos City, South Cotabato
Telephone Number: (083) 553-3985 / (083) 553-8206 / (083) 553-3985

SOCOMEDICS MEDICAL CENTER
Judge Alba St., Koronadal City, South Cotabato
Telephone Number: (083) 228-8202 / (083) 228-8399 / (083) 228-8202

SOCSARGEN COUNTY HOSPITAL
Bula, Lagao Road corner L. Arradaza St., General Santos City, South Cotabato
Telephone Number: (083) 553-8906 / (083) 553-4423 / (083) 553-8907 / (083) 553-8906

ST. ELIZABETH HOSPITAL INC.
National Highway, General Santos City
Telephone Number: (083) 552-3162 / (083) 552-6212 / (083) 552-4784 / (083) 552-6213

THE DOCTORS' CLINIC & HOSPITAL INC.
General Santos Drive, Zone 4, Koronadal City, South Cotabato
Telephone Number: (083) 228-2202 / (083) 228-2260 / (083) 228-4253 / (083) 228-2260

Hospitals in Mindanao - Sultan Kudarat

SANDIG MEDICAL CLINIC & HOSPITAL
05 Ledesma St., Tacurong City, Sultan Kudarat
Telephone Number: (064) 200-3201 / (064) 200-4472

ST. LOUIS HOSPITAL
Purok Yellow Bell New Isabela, Tacurong City, Sultan Kudarat
Telephone Number: (064) 477-0717 / (064) 477-0499 / (064) 477-0015

SULTAN KUDARAT DOCTORS HOSPITAL
25 National Highway, Tacurong City, Sultan Kudarat
Telephone Number: (064) 200-3012 / (064) 384-1403